REKLAMAČNÝ PORIADOK


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia veci kupujúcim. V prípade výmeny výrobku v záručnej dobe začne záruka bežať znovu od prevzatia novej veci.

 • Pred objednaním tovaru je kupujúci povinný sa zoznámiť s Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom. Záväznou objednávkou kupujúci potvrdzuje, že je so všetkým oboznámený a s Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami súhlasí.

 • Pre reklamácie postačuje preukázateľne doložiť, že bol tovar zakúpený u spoločnosti VMBal s.r.o., napr. predložiť predajný doklad (faktúru).

 • Spoločnosť VMBal s.r.o. sa bude snažiť riešiť s kupujúcim všetky reklamácie obratom, individuálnou dohodou k maximálnej spokojnosti kupujúceho v súlade s platným právnym poriadkom.

2. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 • V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

 • Reklamácia je zabezpečovaná spoločnosťou VMBal s.r.o., kupujúci zašle reklamovaný tovar (pokiaľ možno vrátane sprievodného listu so stručným popisom vady + dokladom o nadobudnutí tovaru, prípadne vyplňte priložený formulár, ktorý je na stiahnutie tady) na adresu spoločnosti VMBal s.r.o.

 • Adresa pre uplatnenie reklamácie je:

          VMBal s.r.o.
          Na Svobodě 3152/80
          723 00 Ostrava - Martinov
          Česká republika

 • Reklamáciu je samozrejme možné uplatňovať aj osobne v sídle spoločnosti.

 • Po prijatí reklamovaného tovaru pošle e-mailom spoločnosť VMBal s.r.o. kupujúcemu reklamačný protokol ako potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a prípadne aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje.

 • Spoločnosť VMBal s.r.o. rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od obdržania reklamácie.

3. ROZSAH ZÁRUKY

 • Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
 • Ak ide o veci použité, nezodpovedá spoločnosť VMBal s.r.o. za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

 • Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky a návod na obsluhu tovaru (ak je priložený) a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Na chyby spôsobené nesprávnym použitím výrobku, v rozpore s návodom na použitie sa záruka nevzťahuje.

4. RIEŠENIE REKLAMÁCIE UPLATNENEJ KUPUJÚCIM

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude táto bezplatne, včas a riadne odstránená, a spoločnosť VMBal s.r.o. vadu bez zbytočného odkladu odstráni. Ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa týka vada len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovaru riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak sa rovnaká chyba prejaví tretíkrát.

 • Ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje výmenu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.

 • V priebehu reklamačného konania sa môže kupujúci kedykoľvek informovať o priebehu reklamácie u spoločnosti VMBal s.r.o. na tel. čísle +421 944 233 445 alebo na e-mail: obchod@vmbal.sk.

5. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

 • Reklamácia bude vybavená najdlhšie do 30 tich dní od jej uplatnenia. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote má kupujúci právo na výmenu tovaru za rovnaké nové bez chyby, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Výber medzi výmenou tovaru a odstúpením od zmluvy náleží kupujúcemu.

 • Ak bola reklamácia oprávnená, má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (najmä náklady na dopravu reklamovaného tovaru do spoločnosti VMBal s.r.o.).

 • Po ukončení reklamačného konania zašle spoločnosť VMBal s.r.o. Reklamačný protokol s popisom a potvrdením o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie