Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok (ďalej len ako „OP“) spoločnosti VMBal s.r.o. so sídlom Na Slobodě 3152/80, 723 00 Ostrava – Martinov, Česká republika, identifikačné číslo: 27774821, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 41525, a popisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru zakúpeného od spoločnosti VMBal s.r.o.

 2. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Kupujúci odoslaním objednávky prehlasuje, že sa s Reklamačným poriadkom oboznámil a bez výhrad ho prijíma.
 3. Kupujúcim je buď Kupujúci-spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Kupujúci-spotrebiteľ“) alebo kupujúci-podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Kupujúci-podnikateľ“). Kupujúci – spotrebiteľ a Kupujúci – podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „Kupujúci“.

 4. Spoločnosť VMBal s.r.o. pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Spoločnosť VMBal s.r.o. je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo služby.

II. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO 

 1. Chybou nie je opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním.

 2. Spoločnosť VMBal s.r.o. zodpovedá kupujúcemu – spotrebiteľovi za vadu tovaru, ktorá sa prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia tovaru. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ vadu sám spôsobil.

 3. Spoločnosť VMBal s.r.o. zodpovedá kupujúcemu – podnikateľovi iba za vady, ktoré má tovar v okamihu prevzatia. Kupujúci podnikateľ je povinný si tovar bez odkladu prekontrolovať a prípadné zistené závady (ktoré je možné kontrolou zistiť) bez zbytočného odkladu v spoločnosti VMBal s.r.o. uplatniť.
 4. Spoločnosť VMBal s.r.o. zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar má vlastnosti uvedené v čl. VII Obchodných podmienok.

 5. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď závada alebo poškodenie vzniklo:
 • mechanickým poškodením Tovaru,

 • preukázateľne nedovolenými zásahmi do prístroja, živelnou katastrofou, mechanickým poškodením alebo ak boli odstránené alebo poškodené plomby v prípade, že je Tovar plombami opatrený,

 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,

 • preukázateľne nesprávnym používaním,

 • používaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,

 • užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami užívania,

 • preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,

 • preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,

 • pokiaľ predložený záručný list vykazuje zjavné známky vykonaných zmien údajov alebo ak je na Tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste

III. PODMIENKY RIADNEHO UPLATNENIA REKLAMÁCIE 

 1. Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

 2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bez zbytočného odkladu oznámiť spoločnosti VMBal s.r.o. e-mailom na adresu: obchod@vmbal.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou spoločnosti VMBal s.r.o. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však spoločnosti VMBal s.r.o. možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

 3. Spoločnosť VMBal s.r.o má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti je znečistený alebo nespĺňa základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru na reklamačné konanie.

IV. REKLAMÁCIA

 1. Kupujúci je oprávnený reklamáciu uplatniť osobne alebo poštou v sídle spoločnosti VMBal s.r.o., na Svobode3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, Česká republika.

 2. Spoločnosť VMBal s.r.o. je povinná spotrebiteľovi vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy spotrebiteľ reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje a kontaktné údaje spotrebiteľa na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

 3. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a spotrebiteľ o tom musí byť informovaný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Lehota beží od okamihu uplatnenia reklamácie. Nasledujúci deň potom, čo kupujúci reklamáciu uplatnil, je prvým dňom 30-dňovej lehoty. Pokiaľ jej koniec pripadá na sobotu, nedeľu či sviatok, potom lehota skončí najbližší nasledujúci pracovný deň.

 4. Po márnom uplynutí lehoty podľa odstavca 3 môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.

 5. Spoločnosť VMBal s.r.o. je povinná vydať spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 6. Kupujúci má právo na úhradu nutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (odporúčame požiadať najdlhšie do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá ) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

 7. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, zákazníkovi sa záručná doba predlžuje iba o dobu, kedy bola vec v reklamácii. Zákazníkovi zostáva pôvodný doklad o kúpe s pôvodným dátumom nákupu. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný emailom, ktorý uviedol už pri uplatnení reklamácie.

 8. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (tj spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je spoločnosť VMBal s.r.o. oprávnená účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie (30,- Kč za každý začatý deň).

 9. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe, ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom. 

V. SPOTREBNÝ MATERIÁL

 1. Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál alebo ak je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť namiesto záruky za akosť. Životnosť môže byť uvedená časovo alebo v počte použití, alebo môže byť inak obdobne špecifikovaná. Pri tovare môže byť uvedená viac ako jedna z týchto životností. Na úspešné uplatnenie reklamácie je nutné dodržať všetky uvádzané podmienky.

 2. Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať na vyššie uvedené skutočnosti, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním. Pokiaľ kupujúci tovar užíva (nie vlastný) dlhšie, než je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom bežného opotrebenia, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu. Spoločnosť VMBal s.r.o. vždy v odôvodnení prípadného zamietnutia reklamácie uvedie, či išlo o vadu spôsobenú obvyklým opotrebením.

 3. Ak nie je životnosť u ponúkaného tovaru uvedená, nemá spoločnosť VMBal s.r.o. právo sa živostnosti dovolávať. 

VI. MIMOSÚDŇE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 1. V prípade nesúhlasu s vybavením reklamácie je k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

 2. Platformu pre riešenie sporov on-line, nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelských-sporu-adr/, je možné využiť pri riešení sporov medzi spoločnosťou VMBal s.r.o. a kupujúcim z kúpnej zmluvy. 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 1. Tento reklamačný poriadok je platný od 6.1.2023 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.
 2. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii na internetových stránkach www.vmbal.sk.

 3. Spoločnosť VMBal s.r.o. je oprávnená vykonať zmenu reklamačného poriadku av takom prípade je povinná oboznámiť s nimi kupujúci, a to s dostatočným časovým predstihom pred dátumom účinnosti takejto zmeny.

 4. Právne vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie