OBCHODNÉ PODMIENKY
 spoločnosti VMBal s.r.o.


so sídlom Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, Česká republika
Identifikačné číslo: 27774821

 

Zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 41525

 

Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese www.vmbal.sk

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti VMBal s.r.o. so sídlom Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava – Martinov, Česká republika, identifikačné číslo: 27774821, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 41525 upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka ČR (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi spoločnosťou VMBal s.r.o. a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti VMBal s.r.o.. Internetový obchod je spoločnosťou VMBal s.r.o. prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.vmbal.sk (ďalej len „webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, ak osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od spoločnosti VMBal s.r.o., je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok  je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kupnú zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

 5. Znenie obchodných podmienok môže spoločnosť VMBal s.r.o. meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

II. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek zmene niektorého z údajov. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru
  sú spoločnosťou VMBal s.r.o. považované za správne.

 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných na prístup do jeho užívateľského účtu.

 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

 5. Spoločnosť VMBal s.r.o. môže zrušiť užívateľský účet v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia spoločnosti VMBal s.r.o., príp. nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

III. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a spoločnosť VMBal s.r.o. nie je povinná uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru. Ceny tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru  zostávajú v platnosti po dobu, dokedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť spoločnosti VMBal s.r.o. uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.   Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  - objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

  - spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

  - informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne iba ako "objednávka“).
 4. Pred zaslaním objednávky spoločnosti VMBal s.r.o., je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci uviedol, a to i s prihliadnutím na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci spoločnostiVMBal s.r.o. kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávke sú spoločnosťou VMBal s.r.o. považované za správne.

 5. Bezprostredne po obdržaní objednávky je spoločnosť VMBal s.r.o. povinná:

  - potvrdiť kupujúcemu jej obdržanie elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

  - skontrolovať, či má požadovaný tovar na sklade. Ak požadovaný tovar na sklade nie je, prípadne nie je k dispozícii v požadovanom množstve, kontaktuje spoločnosť VMBal s.r.o. kupujúceho a ponúkne dodanie alternatívneho plnenia. Ak je dodávka požadovaného tovaru možná iba v dlhšom dodacom termíne, spoločnosť VMBal s.r.o. kupujúceho na túto skutočnosť upozorní a požiada kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

 6. Objednávku môže kupujúci stornovať do 24 hodín od doby, kedy ju uskutočnil (ešte pred expedíciou tovaru) alebo ju môže stornovať, ak obdrží  od spoločnosti VMBal s.r.o. informáciu, že tovar nie je možné momentálne dodať v termíne uvedenom v ponuke obchodu, a to výlučne e-mailom na adresu obchod@vmbal.sk.

 7. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou VMBal s.r.o. a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je spoločnosťou VMBal s.r.o. zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 8. Predmetom kúpnej zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke. Spoločnosť VMBal s.r.o. sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:

  - bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území ČR a SR,

  - s návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamom pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé

 9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady ktoré kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

IV. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci si môže zvoliť ako formu úhrady za tovar jeden z nasledujúcich spôsobov:

  Dobierkou – v hotovosti na mieste určenom kupujúcim v objednávke - Platba prebieha pri odovzdaní tovaru zmluvným dopravcom. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru, pričom dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie príjmový pokladničný doklad vystavený zmluvným dopravcom,

  Bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti VMBal s.r.o. - Platba prebieha výlučne pred odoslanim tovaru kupujúcemu na základe zaslanej zálohovej faktúry spoločnosťou VMBal s.r.o., pričom sa kúpna cena považuje za uhradenú v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet spoločnosti VMBal s.r.o., uvedenom na príslušnom doklade. Takto je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka. Ak nebude zo strany kupujúceho úhrada prevedená do 14 dní od zaslania platobných údajov, bude objednávka stornovaná.

  Online platba kartou alebo cez online platobnú bránu Comgate - Voľba pre okamžité bezhotovostné platby. Za objednaný tovar / služby kupujúci zaplatí platobnou kartou (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron), alebo - ak využíva kupujúci internetbanking - prostredníctvom platobnej brány pre bankové prevody. Oba spôsoby platby prebehnú ihneď pri objednávke a s okamžitým potvrdením o zaplatení.

 2. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté spoločnosťou VMBal s.r.o. kupujúcemu nie je možné  vzájomne kombinovať.

 3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť spoločnosti VMBal s.r.o. tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 4. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo to vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, vystaví spoločnosť VMBal s.r.o. vo veci platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Spoločnosť VMBal s.r.o. je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví spoločnosť VMBal s.r.o. kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 5. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

V. ODSTÚPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY

 1. Ak je zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť spoločnosti VMBal s.r.o. odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný spoločnosti VMBal s.r.o., ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky spoločnosti VMBal s.r.o., alebo na adresu elektronickej pošty obchod@vmbal.sk.

 2. Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianského zákonika nemá najmä, v prípade zmlúv

  - o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

  - o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  - o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

  - o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

  - o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

  - o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

  -
  o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

  - o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

  - o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

  - o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

  - o uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo

  - o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. V.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť spoločnosti VMBal s.r.o. vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru spoločnosti VMBal s.r.o., a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. V.1 obchodných podmienok vráti spoločnosť VMBal s.r.o. peňažne prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, (Okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný spoločnosťou VMBal s.r.o.) a to tým istým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijala. Spoločnosť VMBal s.r.o. je tak isto oprávnená vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a kupujúcemu tým nevzniknú  ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, spoločnosť VMBal s.r.o. nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než jej kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar spoločnosti VMBal s.r.o. odoslal.

 4. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je spoločnosť VMBal s.r.o. oprávnená jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 5. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je společnost VMBal s.r.o. tiež oprávnená kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti spoločnosť VMBal s.r.o. kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi spoločnosťou VMBal s.r.o. a kupujúcim uzatvorená s rozväzovaciou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom spoločnosti VMBal s.r.o. vrátiť aj poskytnutý darček.


VI. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 1. Spoločnosť VMBal s.r.o. dodá tovar kupujúcemu na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v rámci Slovenskej republiky na dohodnutú adresu v pracovné dni prostredníctvom svojich zmluvných dopravcov pri objednávke nad 20,- € bez DPH (24,- € vrátane DPH). Pri objednávke do 20,- € účtuje spoločnost VMBal s.r.o.za dopravu 6,- € bez DPH (7,20 € vrátane DPH).

 2. Ak nie je medzi spoločnosťou VMBal s.r.o. a kupujúcim dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť VMBal s.r.o. dodať objednaný tovar prostredníctvom svojich zmluvných dopravcov najneskôr do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky.

 3. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 4. Ak je spoločnosť VMBal s.r.o. podľa kúpnej zmluvy povinná dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.

 5. Kupujúci je povinný bez odkladu písomne informovať spoločnosť VMBal s.r.o. o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo kontaktnej osoby. Spoločnosť VMBal s.r.o. nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinnosti zákazníka podľa tohto článku.

 6. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 7. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia obalu toto okamžite oznámiť dopravcovi, zapísať do odovzdávacieho protokolu dopravcu informáciu, že je balík poškodený, prípadne ho nepreberať. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať.

 8. Kupujúci je povinný po skontrolovaní kartonáže tovaru - viď. bod VI.7., na príslušné doklady zmluvného dopravcu uviesť paličkovým písmom meno preberajúceho  čitateľne ich podpísať, opečiatkovať a týmto potvrdiť prevzatie tovaru. Ak to neurobí, je zmluvný dopravca oprávnený odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.

 9. Spolu s dodaným tovarom sú vždy odovzdané kupujúcemu príslušné daňové doklady (faktúra alebo dodací list), v nich je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo.

 10. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia dodaného tovaru.

 11. Pri dielčom plnení doručí spoločnosť VMBal s.r.o. kupujúcemu daňový doklad následne po ukončení zmluvne definovaného obdobia.

 12. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky spoločnosti VMBal s.r.o., ak sú spoločnosti VMBal s.r.o. vydané.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä  ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

 2. Spoločnosť VMBal s.r.o. zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. najmä spoločnosť VMBal s.r.o. zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

  - má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré spoločnosť VMBal s.r.o. alebo výrobca popísali alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi robenej reklamy,

  - tovar sa hodí na účel, ktorý pre jeho použitie spoločnosť VMBal s.r.o. uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

  - tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak akosť alebo prevedenie boli určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,

  - je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

  - tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 3. Ustanovenia uvedené v čl. VII.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre vadu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovar na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovanie, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 4. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

 5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u spoločnosti VMBal s.r.o. na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy spoločnosť VMBal s.r.o. obdržala od kupujúceho reklamovaný tovar.
 6. Ďalšie práva a povinnosti strán týkajúce sa zodpovednosti predajcu za vady môže upraviť reklamačný poriadok predajcu.

 

 

VIII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 2. Spoločnosť VMBal s.r.o. nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaná žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

 3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje spoločnosť VMBal s.r.o. prostredníctvom elektronickej adresy obchod@vmbal.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle spoločnosť VMBal s.r.o. na elektronickú adresu kupujúceho.

 4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využiť pri riešení sporov medzi spoločnosťou VMBal s.r.o. a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 6. Spoločnosť VMBal s.r.o. je oprávnená na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 7. Kupujúci týmto preberá na sebe nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

   

 

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností spoločnosti VMBal sro plní spoločnosť VMBal s.r.o. prostredníctvom osobitného dokumentu Ochrana osobných údajov.

 2. Registrační číslo na Úrade pre ochranu osobných údajov: 00049228.

 

 

X. ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

 1. Spoločnosť VMBal s.r.o. nezasílá obchodné oznámenie kupujúcim. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom spoločnosti VMBal s.r.o. na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní spoločnosť VMBal s.r.o. prostredníctvom osobitného dokumentu Ochrana osobných údajov.

 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné zrealizovať a záväzky spoločnosti VMBal s.r.o. z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

 

XI. DORUČOVANIE

 1. Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná spoločnosťou VMBal s.r.o. v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

 

XIII. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

         Adresa na doručovanie:
         VMBal s.r.o.
         Na Svobodě 3152/80
         723 00 Ostrava – Martinov
         Česká republika

         Adresa elektronické pošty:
         obchod@vmbal.sk

         Telefonický kontakt:
         +421 944 233 445


XIV. ÚČINNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK

         Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 11. októbra 2018.

 

 

STARŠIE OBCHODNÉ PODMIENKY K STIAHNUTIU

Obchodné podnienky platné do 10. októbra 2018
Obchodné podmienky platné do 24. mája 2018
Obchodné podmienky platné do 14. júna 2016

 

 

 

Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie