Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY
 spoločnosti VMBal s.r.o.


so sídlom Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, Česká republika
Identifikačné číslo: 27774821

 

Zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 41525 

Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese www.vmbal.sk


I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti VMBal s.r.o. so sídlom Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava – Martinov, Česká republika, identifikačné číslo: 27774821, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 41525 upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka ČR (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi spoločnosťou VMBal s.r.o. a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti VMBal s.r.o.. Internetový obchod je spoločnosťou VMBal s.r.o. prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.vmbal.sk (ďalej len „webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, ak osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od spoločnosti VMBal s.r.o., je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kupnú zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

 5. Znenie obchodných podmienok môže spoločnosť VMBal s.r.o. meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek zmene niektorého z údajov. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru
  sú spoločnosťou VMBal s.r.o. považované za správne.

 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných na prístup do jeho užívateľského účtu.

 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

 5. Spoločnosť VMBal s.r.o. môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia spoločnosti VMBal s.r.o., príp. nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

III. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a spoločnosť VMBal s.r.o. nie je povinná uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru. Ceny tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, dokedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť spoločnosti VMBal s.r.o. uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. 

 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  - objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

  - spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

  - informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne iba ako "objednávka“).

 5. Pred zaslaním objednávky spoločnosti VMBal s.r.o., je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci spoločnosti VMBal s.r.o. kliknutím na tlačidlo „ZAPLATIŤ“. Údaje uvedené v objednávke sú spoločnosti VMBal s.r.o. považované za správne. Spoločnosť VMBal s.r.o. bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

 6. Spoločnosť VMBal s.r.o. je vždy oprávnená v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 7. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou VMBal s.r.o. a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

IV. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  - dobierkou – v hotovosti prípadne platobnou kartou v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

  - v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v prevádzke spoločnosti VMBal s.r.o. na adrese Na Slobode 3152/80, 723 00 Ostrava – Martinov;

  -  bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti VMBal s.r.o. číslo SK3983300000002100137564 vedený v spoločnosti Fio banka, a.s.;

  - bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány Comgate;

  - bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Comgate.

 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť spoločnosti VMBal s.r.o. tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 3. Spoločnosť VMBal s.r.o. nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. IV.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

 4. V prípade platby v hotovosti, na dobierku či vo výdajni zásielok je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet spoločnosti VMBal s.r.o.

 6. Spoločnosť VMBal s.r.o. je oprávnená, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. III.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnutej spoločnosti VMBal s.r.o. kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

 8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví spoločnosť VMBal s.r.o. ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Spoločnosť VMBal s.r.o. je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví spoločnosť VMBal s.r.o. kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

V. ODSTÚPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke:

  - tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,

  - tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovar s krátkou dobou spotreby, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

  - tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť po tom, čo ho kupujúci porušil, a

  - zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, pokiaľ ho kupujúci porušil.

 2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. V.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezieme tovar, alebo:

  - posledný kus tovaru, ak objedná kupujúci v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,

  - poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo'

  - prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dojednaná pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.

 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť spoločnosti VMBal s.r.o. odoslané v lehote uvedenej v čl. V.2 obchodných podmienok. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný spoločnosti VMBal s.r.o., ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky spoločnosti VMBal s.r.o. či na adresu elektronickej pošty spoločnosti VMBal s.r.o..

 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar kupujúci zašle alebo odovzdá spoločnosti VMBal s.r.o. späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, ibaže mu spoločnosť VMBal s.r.o. ponúkne, že si tovar sama vyzdvihne. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, pokiaľ kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru spoločnosti VMBal s.r.o., a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

 5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. V.2 obchodných podmienok vráti spoločnosť VMBal s.r.o. peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to výhradne bezhotovostne na číslo účtu uvedenom kupujúcim na formulári „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“. Spoločnosť VMBal s.r.o. je taktiež oprávnená vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, spoločnosť VMBal s.r.o. nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než spoločnosť VMBal s.r.o. dostane tovar, alebo kým mu kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je spoločnosť VMBal s.r.o. oprávnená jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 7. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je spoločnosť VMBal s.r.o. tiež oprávnená kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti spoločnosť VMBal s.r.o. kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi spoločnosťou VMBal s.r.o. a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom spoločnosti VMBal s.r.o. vrátiť aj poskytnutý darček.

VI. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 1. Spoločnosť VMBal s.r.o. dodá tovar kupujúcemu na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v rámci Slovenskej republiky na dohodnutú adresu v pracovné dni prostredníctvom svojich zmluvných dopravcov pri objednávke nad 20,- € bez DPH (24,- € vrátane DPH). Pri objednávke do 20,- € účtuje spoločnost VMBal s.r.o.za dopravu 6,- € bez DPH (7,20 € vrátane DPH).

 2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 3. Ak je spoločnosť VMBal s.r.o. podľa kúpnej zmluvy povinná dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú spoločnosti VMBal s.r.o. vydané.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

 2. Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je prepojená s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len „vec s digitálnymi vlastnosťami“), použijú sa ustanovenia ohľadne zodpovednosti za vady spoločnosti VMBal s.r.o. aj na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, aj keď ich poskytuje tretia osoba. To neplatí, ak je z obsahu kúpnej zmluvy aj z povahy veci zjavné, že sú poskytované samostatne.

 3. Spoločnosť VMBal s.r.o. zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä spoločnosť VMBal s.r.o. zodpovedá kupujúcemu, že vec:

  - zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,

  - je vhodná na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje as ktorým predávajúci súhlasil, a

  - je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

 4. Spoločnosť VMBal s.r.o. zodpovedá kupujúcemu, že popri dohodnutých vlastnostiach:

  - je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem,

  - vec množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené spoločnosť VMBal s.r.o. alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, iba ak spoločnosť VMBal s.r.o. preukáže, že si ho nebola vedomá alebo že bolo v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo urobené, alebo že na rozhodnutie o kúpe nemohlo mať vplyv,

  - je vec dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a

  - vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytlo pred uzavretím kúpnej zmluvy.

 5. Ustanovenie článku VII.4 obchodných podmienok sa neuplatňuje v prípade, že spoločnosť VMBal s.r.o. kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornila, že sa niektorá vlastnosť veci líši a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

 6. Spoločnosť VMBal s.r.o. zodpovedá kupujúcemu tiež za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa kúpnej zmluvy vykonaná spoločnosti VMBal s.r.o. alebo na jej zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytla spoločnosť VMBal s.r.o. alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o vec s digitálnymi vlastnosťami.

 7. Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola vadná už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.

 8. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, spoločnosť VMBal s.r.o. zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Popri dohodnutých aktualizáciách predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby si vec po prevzatí uchovala vlastnosti podľa čl. VII.3 a čl. VII.4 obchodných podmienok, a že bude na ich dostupnosť upozornený:

  - po dobu dvoch rokov, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, a ak je dohodnuté poskytovanie po dobu dlhšiu ako dva roky, po celú túto dobu,

  - po dobu, po ktorú to kupujúci môže rozumne očakávať, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnuté jednorazovo; to sa posúdi podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu as prihliadnutím na okolnosti pri uzavretí kúpnej zmluvy a povahe záväzku.

 9. Ustanovenie čl. VII.8 obchodných podmienok neplatí v prípade, že spoločnosť VMBal s.r.o. kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornila, že aktualizácie poskytované nebudú a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

 10. Ak nevykonal kupujúci aktualizáciu v primeranom čase, nemá práva z vady, ktoré vznikli iba v dôsledku nevykonanej aktualizácie. To neplatí v prípade, že kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky jej nevykonania alebo aktualizáciu nevykonal alebo ju vykonal nesprávne v dôsledku nedostatku v návode. Ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu a ak sa prejaví alebo ak sa vyskytne vada v čase podľa čl. VII.8 obchodných podmienok, má sa za to, že sú digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované chybne.

 11. Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, môže kupujúci vytknúť vadu, ktorá sa na nich vyskytne alebo prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Ak má byť plnené po dobu dlhšiu ako dva roky, má kupujúci právo z vady, ktorá sa vyskytne alebo prejaví v tejto dobe. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu oprávnene, doba pre vytknutie vady veci nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať.

 12. Ak má vec vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

 13. Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil. Na odstránenie vady prevezme predávajúci vec na vlastné náklady. Ak to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci predtým, než sa vada prejavila, predávajúci vykoná demontáž vadnej veci a montáž opravenej alebo novej veci alebo uhradí náklady s tým spojené.

 14. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ:

  - spoločnosť VMBal s.r.o. vadu odmietla odstrániť alebo ju neodstránila v súlade s čl. VII.13 obchodných podmienok,

  - sa vada prejaví opakovane,

  - je vada podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo

  - je z vyhlásenia spoločnosti VMBal s.r.o. alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

 15. Ak je vada veci nevýznamná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle čl. VII.14 obchodných podmienok); má sa za to, že vada veci nie je nevýznamná. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, spoločnosť VMBal s.r.o. vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo dostane vec alebo čo mu kupujúci preukáže, že vec odoslal.

 16. Vadu možno vytknúť spoločnosti VMBal s.r.o., kde bola vec kúpená. Ak je však na opravu určená iná osoba, ktorá je v mieste pre kupujúceho bližším, kupujúci vytkne vadu tomu, kto je určený na vykonanie opravy.

 17. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je spoločnosť VMBal s.r.o povinná prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkárni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj vo svojom sídle. Spoločnosť VMBal s.r.o. je povinná kupujúcemu vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

 18. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa spoločnosť VMBal s.r.o. s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu, vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči, alebo služby digitálneho obsahu, musí byť reklamácia vybavená v primeranom čase s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a na účel, na ktorý ich kupujúci požadoval.

 19. Po márnom uplynutí lehoty podľa čl. VII.18 obchodných podmienok môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.

 20. Spoločnosť VMBal s.r.o. je povinná vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

 21. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä osobne na adrese VMBal s.r.o., na Svobode 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, Česká republika, telefonicky na čísle +421 944 233 445 či elektronickou poštou.

 22. Kto má právo z vadného plnenia, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Ak však neuplatní kupujúci právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu, súd právo neprizná, pokiaľ spoločnosť VMBal s.r.o. namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.

 23. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou spoločnosťi VMBal s.r.o.za vady môže upraviť reklamačný poriadok spoločnosťi VMBal s.r.o..

 24. Spoločnosť VMBal s.r.o. či iná osoba môže kupujúcemu poskytnúť nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnenia aj záruku za jakosť.

VIII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 2. Spoločnosť VMBal s.r.o. nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaná žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. n) občianskeho zákonníka.

 3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje spoločnosť VMBal s.r.o. prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu spoločnosti VMBal s.r.o. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle spoločnosť VMBal s.r.o. na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania sťažností nie sú spoločnosti VMBal s.r.o. stanovená.

 4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi spoločnosťou VMBal s.r.o. a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 6. Kupujúci sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Spoločnosť VMBal s.r.o. je oprávnená na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

X. ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

 1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení spoločnosti VMBal s.r.o. na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní spoločnosť VMBal s.r.o. prostredníctvom osobitného dokumentu.

 2. Svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním cookies na zariadení kupujúceho plní spoločnosť VMBal s.r.o. prostredníctvom osobitného dokumentu.

XI. DORUČOVANIE

 1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho spoločenstva parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

XIII. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

         Adresa na doručovanie:
         VMBal s.r.o.
         Na Svobodě 3152/80
         723 00 Ostrava – Martinov
         Česká republika

         Adresa elektronické pošty:
         obchod@vmbal.sk

         Telefonický kontakt:
         +421 944 233 445

XIV. ÚČINNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK

         Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 2. februára 2023.
 

 

 

STARŠIE OBCHODNÉ PODMIENKY K STIAHNUTIU

Obchodné podnienky platné do 01. februára 2023

Obchodné podnienky platné do 10. októbra 2018

 

 

 

Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie