PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Základné ustanovenia

 • Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť VMBal sro. IČO: 27774821 so sídlom Na Svobodě 3152/80, Ostrava - Martinov 723 00, Česká republika (ďalej len: "správca").

 • Kontaktné údaje správcu sú:

          Adresa: Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, Česká republika

          E-mail: obchod@vmbal.sk

          Telefón: +421 944 233 445

 • Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 • Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 • Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,

 • Zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR - s takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

4. Doba uchovávania údajov

 • Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) a po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby.

 • Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 • Prevádzkované služby, zaisťujúce marketingové a podporné služby:

          Google analytics - zaznamenáva cookie a použitie webu
          Google Adwords - zaznamenáva cookie a použitie webu
          Google nákupy - žiadosť o recenziu, zaznamenáva email ak odsúhlasíte v procese objednávky
          Heureka - zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu "Overené zákazníkmi"

6. Vaše práva

 • Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

  právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.

  právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

  právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

  právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

  právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.

 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 • Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

8. Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018.
 •  

Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie